حضور شرکت سورنا در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

شرکت سورنا موفق به حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز واقع در نمایشگاه بین المللی تهران شده است. سورنا با نشان دادن توانایی خود در ساخت [...]
بیشتر بدانید حضور شرکت سورنا در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز