حضور شرکت سورنا در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

شرکت سورنا موفق به حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز واقع در نمایشگاه بین المللی تهران شده است. سورنا با نشان دادن توانایی خود در ساخت [...]
بیشتر بدانید حضور شرکت سورنا در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

حضور شرکت سورنا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

شرکت سورنا موفق به حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز واقع در نمایشگاه بین المللی تهران شده است. سورنا با نشان دادن توانایی خود در ساخت [...]
بیشتر بدانید حضور شرکت سورنا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

حضور شرکت سورنا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

شرکت سورنا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز  واقع در نمایشگاه بین المللی تهران حضور داشته است. سورنا،با عقد قراردادهای بازرگانی و ساخت پکیج [...]
بیشتر بدانید حضور شرکت سورنا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

حضور شرکت سورنا در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

شرکت سورنا موفق به حضور در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز واقع در نمایشگاه بین المللی تهران شده است. سورنا، در سال ۱۳۹۵ برای حمایت از اقتصاد [...]
بیشتر بدانید حضور شرکت سورنا در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

حضور شرکت سورنا در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

شرکت سورنا در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز  واقع در نمایشگاه بین المللی تهران حضور داشته است. سورنا، برای حمایت از کمک به تقویت توان ساخت داخلی از [...]
بیشتر بدانید حضور شرکت سورنا در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز